تلفن دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول : 42428000 - 061

 

 

 

 

داخلی مسئول دفتر نهاد ..................................2077

 

داخلی مسئول اجرائی دفتر نهاد .........................2075

 

داخلی کارشناس دفتر نهاد ...............................2078